گالری

دفتر خاطرات

کتابخانه الکترونیکی

تولد

اقدامات کرونایی

آزمون

نوروز ۱۴۰۰ مبارک

تبریک سال نو به شما همراهان مجتمع آموزش ثامن نور توس

اهداف

 

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

امکانات

 

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

افتخارات

 

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

متن نمایشی است متن نمایشی است

مجتمع آموزشی نور

( غیر دولتی هوشمند دخترانه)

ابتدایی ، متوسطه یک (راهنمایی)

 

متوسطه یک (راهنمایی)

ویکتور هوگو

ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.

ویکتور هوگو

ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.

ویکتور هوگو

ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.

ویکتور هوگو

ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.ذهنم زمستانی است اما در قلبم بهاری ابدی جاری است.

در قاب نور

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text